Hvem får pengene ved din død?

Begunstigelse

En pensionsordning i SISA og eventuelle forsikringsdækninger indeholder et automatisk valg om, at ”nærmeste pårørende” er indsat som begunstigede og dermed får pengene ved din død.

 

 

Begrebet ”nærmeste pårørende” er beskrevet i Forsikringsaftaleloven §105 (FAL)

Nærmeste pårørende er - i den angivne rækkefølge:

 

Ægtefælle

 

 

FAL §105 stk. 2

Er forsikringstagerens ægtefælle indsat som begunstiget, anses den ægtefælle, som forsikringstageren ved sin død levede i ægteskab med, som begunstiget.

 

Hvis der ikke efterlades ægtefælle

 

 

 Børn

 

FAL §105 stk. 3

Har forsikringstageren indsat sine børn som begunstigede, anses den pågældendes livsarvinger, herunder den pågældendes adoptivbørn og disses livsarvinger, som begunstigede, hver for den andel, arveloven tildeler den pågældende.

 

Hvis der ikke efterlades børn

 

 

 Arvinger

 

FAL §105 stk. 4

Er forsikringstagerens arvinger indsat som begunstigede, får arvingerne del i forsikringssummen efter det forhold, som de pågældende i henhold til testamente eller loven er arveberettiget efter forsikringstageren.

 

 

En samlever hører ikke til kredsen af "nærmeste pårørende".

Ønsker at indsætte din samlever som begunstiget, skal du derfor ændre begunstigelsen. 

 

Kreditorbeskyttelse

Udbetaling af depot og eventuel forsikringsydelse sker direkte til den begunstigede uden om boet.

Det betyder, at udbetalingen dermed er beskyttet over for boets kreditorer.

Hvis der ikke er en begunstiget at udbetale ydelsen til, vil udbetalingen ske til boet som ikke er kreditorbeskyttet.

 

 

 

Ændring af begunstigelse

Du kan godt ændre begunstigelsen på din pensionsordning, men det kræver et aktivt valg og man kan ikke begunstige hvem som helst.

 

Du har følgende valgmuligheder:

 

 Ægtefælle eller fraskilt ægtefælle

 

Du kan - ved navns nævnelse - indsætte din nuværende ægtefælle som begunstiget, men du kan også indsætte din fraskilte ægtefælle.  

 

Vær opmærksom på, at såfremt du indsætter din nuværende ægtefælle som begunstiget, og I på et senere tidspunkt bliver skilt, så vil din fraskilte ægtefælle være indsat som begunstiget.

 

Ønsker du ikke at din fraskilte ægtefælle skal være begunstiget, skal du udfylde og sende en ny begunstigelseserklæring til os.

 

Registreret partner er ikke omfattet af bestemmelserne om ægtefælle. Hvis du har en registreret partner, som du ønsker at begunstige, kan dette ske hvis I opfylder betingelserne for at begunstige navngiven person.  

 

 

 Livsarvinger

 

Du kan indsætte dine livsarvinger som begunstiget.

Livsarvinger er dine børn, dine adoptivbørn, dine stedbørn, børnebørn, oldebørn osv.

 

Hvis du begunstiger ”Mine børn” vil det gælde dine biologiske børn og adoptivbørn – både de børn du har nu og dem du eventuelt vil få i fremtiden.

 

Indsætter du ”Mine børn” som begunstiget, så deles ydelsen ligeligt imellem dine børn.

 

Ønsker du en anderledes fordeling skal du skrive andelen for hvert barn i procent eller brøkdel.

 

Stedbarn: Et stedbarn er et barn, som ens nuværende partner har fra et tidligere forhold, og som man nu fungerer som mor eller far for.

Stedbarnets livsarvinger: Stedbarnets livsarvinger er vedkommendes børn, adoptivbørn, børnebørn, oldebørn osv.

Navngiven person – eller dennes livsarvinger

 

Du kan indsætte en navngiven person som begunstiget såfremt I ved indsættelsen har samme folkeregisteradresse og bor sammen.

 

Det er ikke et krav, at I skal leve i et ægteskabeligt parforhold. Samleveren kan være en nær slægtning f.eks. en søster eller bror.

 

Der kan kun indsættes én navngiven samlever som begunstiget.

 

Du kan betinge dig, at samlivet med den navngivne begunstigede person også skal bestå ved din død. Såfremt samlivet ophører mellem indsættelsen og dødsfaldet, kan du subsidiært begunstige dine ”Nærmeste pårørende”

 

 

 

 

Særlige muligheder ved begunstigelse

 

Uigenkaldelig begunstigelse

Du kan gøre din begunstigelse uigenkaldelig.

Det betyder, at du ikke kan ændre begunstigelsen uden den begunstigede person skriftligt, giver sin tilladelse til dette. Du skal derfor overveje det meget nøje, før du vælger at gøre begunstigelsen uigenkaldelig. Hvis du ønsker at gøre din begunstigelse uigenkaldelig, skal du skrive det tydeligt på erklæringen. Husk at skrive, om begunstigelsen skal være uigenkaldelig for én eller alle de begunstigede, og om begunstigelsen alene skal være uigenkaldelig i en bestemt periode.

 

Særeje

Du kan bestemme, at udbetalingen skal tilhøre den begunstigede som særeje.

På den måde opnår du, at den begunstigede ikke skal dele udbetalingen fra din pensionsordning med sin ægtefælle ved en eventuel separation eller skilsmisse. Du kan også stille den begunstigede bedre i tilfælde af, at den begunstigedes ægtefælle dør før den begunstigede.

Hvis du ønsker at vide mere om særeje, bør du søge juridisk vejledning.

 

Båndlæggelse

Hvis du mener, at det er bedst, at den begunstigede slet ikke – eller måske først på et senere tidspunkt – får rådighed over forsikringsydelsen, kan du bestemme, at udbetalingen skal båndlægges.

Hvis du ønsker at vide mere om båndlæggelse, bør du søge juridisk vejledning.

 

Særlig Begunstigelseserklæring

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.