Investeringer

I SISA bliver din opsparing aktivt investeret. Det betyder, at du som medlem undgår at betale negativ rente fordi din opsparing står på en kontantkonto.

Investeringerne i SISA bygger på to grundporteføljer:

  • Vækst, hvor aktieandelen ved udgangen af Q4-2023 lå på 66,2 %, mens den strategiske målsætning er på 68 % aktier.
  • Stabil, hvor aktieandelen ved udgangen af Q4-2023 lå på 24,1 %, mens den strategiske målsætning er på 30 % aktier.

Din opsparing vil være placeret Vækst indtil du er 59 år. Når du fylder 60 år flytter vi gradvist din opsparing fra Vækst til Stabil frem til du bliver 70 år.

Denne kombination af de to grundporteføljer betyder, at investeringsstrategien afhænger af din alder. Set over et helt opsparingsforløb er det muligt at investere en større del af opsparingen i aktier, der har en større investeringsrisiko, men med mulighed for et højere afkast. Når du nærmer dig pensionsalderen sænkes risikoen. 

Forløbet kan illustreres således: 

 

Investeringsprincipper

Værdigrundlag

SISA’s værdigrundlag er møntet på ønsket om større social lighed i samfundet og sikring af en alderdom i økonomisk trygge rammer.

Investeringsstrategi

Det er SISA’s målsætning, at maksimere købekraften af medlemmets opsparing. Dette gøres ved at sikre det højest mulige afkast efter skatter, afgifter og omkostninger. Maksimeringen skal ske ved at sprede investeringerne mellem forskellige investeringsaktiver og begrænse enkelte risikofaktorers indflydelse på afkastet.

SISA har udarbejdet retningslinjer for overvågning og håndtering af udviklingen i investeringsrisikoen. Disse retningslinjer administreres af SISA’s Investeringsudvalg og drøftes løbende med SISA’s kapitalforvalter og risikostyringsfunktion.

Etiske investeringsregler

SISA støtter op omkring United Nations Principles for Responsible Investments (UN PRI).

Ansvarlige investeringer er en fuldt ud integreret del af SISAs porteføljepleje. Det grundlæggende formål er dels at beskytte vores investeringer og ved at arbejde med bæredygtighedsrisici have mulighed for at skabe bedst muligt afkast samt dels at vi gennem vores investeringer understøtter omstillingen til et mere bæredygtigt samfund.

Selskabernes arbejde med bæredygtighed eller mangel på samme kan have konsekvenser for deres forretning - og dermed dit afkast som medlem i pensionskassen. Alle vores investeringer har derfor fokus på at nedbringe det, der kaldes bæredygtighedsrisici for at beskytte dine investeringer. Det kan f.eks. skade selskabernes evne til at tjene penge, hvis de ikke omstiller sig til en grøn økonomi eller har dårlige medarbejderforhold. De bæredygtighedsrisici tager vi højde for i vores investeringer.

SISA afholder sig fra at investere i en række selskaber, der f.eks. har en skadelig effekt på en bæredygtig fremtid. SISA har for eksempel eksklusioner inden for kul, tjæresand, kontroversielle våben og tobak. 

Termisk kul, tjæresand og tørv er nogle af de mest CO2-udledende energikilder og bidrager væsentligt til global opvarmning. Derfor investerer vi ikke dine penge i selskaber, hvor fem procent eller mere af omsætningen kommer fra aktiviteter inden for termisk kul, udvinding af olie fra tjæresand eller fra tørvefyret elproduktion.

Vi investerer ikke dine penge i selskaber, som direkte eller indirekte er involveret i kontroversielle våben. Det er våben, som er forbudt i henhold til international lovgivning eller anses som værende for kontroversielle på grund af den vilkårlige skade, som de forårsager. Det omfatter klyngebomber, antipersonelle miner, biologiske våben, kemiske våben samt atomvåben.

Vi investerer ikke dine penge i selskaber, hvor mere end fem procent af omsætningen kommer fra dyrkning, forarbejdning eller produktion af tobaksprodukter. Det omfatter både produkter, der helt eller delvist er baseret på bladtobak samt såkaldte ’next generation’ tobaksprodukter som for eksempel elektroniske cigaretter og snus.

Vi investerer ikke dine penge i en lang række selskaber, der har en skadelig adfærd eller er involveret i kritisable aktiviteter. Det er selskaber, der bryder med såkaldte normer, hvilket f.eks. omfatter principperne hos FN’s Global Compact og hensynet til menneskerettigheder eller miljø- og klimaforhold. F.eks. investerer du ikke i en række selskaber, der bidrager til vandforurening og klimaforandringer, skader biodiversiteten, bryder med menneskerettighederne og er involveret i korruption eller våbenhandel.

Har selskaberne udfordringer med at leve op til deres samfundsansvar, kan SISAs kapitalforvalter lægge yderligere pres på dem for at rette op på problemerne. Mener kapitalforvalteren ikke, at denne type af selskaber kan forbedre sig tilstrækkeligt, kan kapitalforvalteren også vælge at frasælge selskabet. 

Vores investeringer kan bidrage til og støtte udviklingen af et mere bæredygtigt samfund. Et konkret område er at vores kapitalforvaltere aktivt skal arbejde med at nedbringe investeringernes netto-udledningen af CO2 for langsigtet at være helt CO2-neutrale. Dette opnås gennem flere forskellige værktøjer, hvor vi vurderer aktivt ejerskab til at være den langsigtet vigtigste. Det betyder at kapitalforvalterne er i direkte dialog med selskaberne i vores portefølje og at de stemmer på generalforsamlinger og på andre måder påvirker selskaberne for at de langsigtet skal nedbringe udledningen og tage del i den grønne omstilling.   

SISAs kapitalforvaltere skal være underskrivere af UN PRI og dermed leve op til United Nations Principles for Responsible Investments.

Du kan læse mere om UN PRI’s regler for ansvarlig investering her (engelsk).

Risikomærkning

Forsikring & Pension, der er brancheorganisation for de danske forsikringsselskaber og tværgående pensionsselskaber, har udsendt en vejledning om risikomærkning af investeringsstrategien i pensionsprodukter.

Baseret på denne vejledning, er investeringsrisikoen i SISA hverken høj eller lav.

Risikoen kan illustreres således:

Opdateret 26.03.2024

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.