Overførsel af opsparet depot

Hvornår kan dit opsparede depot overføres fra SISA til en anden pensionsudbyder?

  • Du skal enten være omfattet af en obligatorisk pensionsaftale mellem din arbejdsgiver og en anden pensionsudbyder.

En obligatorisk pensionsaftale indebærer, at alle ansatte – eller en veldefineret gruppe af ansatte, som du tilhører og som er bestemt ud fra objektive kriterier – skal have en pensionsordning, men der kan godt være valgfrihed om udbyder for den enkelte ansatte.

eller

  • Du skal være ansat på overenskomstmæssige vilkår under en overenskomst, der fastlægger krav om pension hos en anden pensionsudbyder.

SISA skal modtage dokumentation for at ovenstående krav er opfyldt.

 

I alle andre tilfælde kan dit opsparede depot ikke overføres til en anden pensionsudbyder.

 

Hvordan kan depotværdien overføres?

Du skal udfylde og underskrive vores overførselsblanket med alle ønskede oplysninger. Blanketten er tilgængelig under Publikationer/Blanketter.
Din nye pensionsleverandør skal fremsende blanketten til SISA, sammen med den ønskede dokumentation.
Såfremt dokumentationskravene ikke er opfyldt, vil depotet ikke blive overført.

Hvad sker der med eventuelle forsikringsdækninger?

Såfremt der er tilknyttet forsikringsdækninger f.eks.:

  • Dækning for Visse Kritiske Sygdomme
  • Dækning for Tab af Erhvervsevne
  • Dækning ved dødsfald

vil dækningerne ophøre såfremt din pensionsordning ophører i SISA.

Beskatning

Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 regulerer reglerne for beskatning af pensionsordninger.
Såfremt din depotværdi overføres til en udenlandsk pensionsudbyder er SISA forpligtet til at indeholde 55 % i skat af værdien af dit depot før overførsel. Den modtagende pensionsudbyder skal kunne håndtere beskattede pensionsordninger jf. pensionsbeskatningsloven § 53A, hvis overførslen sker til en pensionsudbyder i Danmark.

Omkostninger

SISA beregner sig et omkostningsgebyr i forbindelse med overførsel af din depotværdi til en anden pensionsudbyder. Omkostningen fratrækkes i værdien af depotet inden overførsel. Satser og beløbsgrænser er tilgængelige på sisa.gl.

Klausul

Ved overførsel indsættes følgende klausultekst:
Det overførte beløb skal udbetales som en livsvarig ydelse og udbetales når medlemmet opnår den lovbestemte pensionsalder i følge Inatsisartutlov om alderspension.
Ingen mulighed for genkøb.

Disse regler ikke for obligatorisk pension opkrævet af Skattestyrelsen. 

Råd & Vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Vores telefoner er åbne dagligt i tidsrummet 10 - 14 (UTC-3) og du har også mulighed for at sende en mail til os.    

Såfremt din mail indeholder personfølsomme oplysninger vil vi anmode dig om at benytte vores kontaktformular.